Chỉ số rủi ro khí hậu
Việt Nam

Trang thông tin cập nhật cung cấp một số nhóm thông tin và chỉ số rủi ro khí hậu định kỳ tại Việt Nam. Đây là sáng kiến do UNDP Hỗ trợ trong khuôn khổ liên kết các dự án hợp tác phát triển với BỘ NN&PTNT, Bộ TNMT và các Bộ Ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu và Giảm rủi ro thiên tai

Hồ sơ 7 vùng khí hậu

Hồ sơ tỉnh

Hồ sơ các chỉ số của 15 tỉnh phía bắc

Giới thiệu chung

Biến đổi khí hậu đang đặt ra các rủi ro rất lớn tại Việt Nam, đòi hỏi các ngành kinh tế và các ngành dịch vụ công cần theo dõi và giám sát chặt chẽ các rủi ro mà khí hậu gây ra cũng như hiểu rõ các tác động tiềm tàng đối với lĩnh vực của mình. Hơn bao giờ hết việc hiểu rõ các rủi ro khí hậu và các tác động dài hạn mà khí hậu có thể gây ra đang trở thành một yêu cầu tiên quyết để các nhà ra quyết định và các ngành các bên liên quan có các kế sách để tiếp tục phát triển lĩnh vực và ngành của mình mà không bị ảnh hướng hay thiệt hại với các điều kiện khí hậu.

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án